VR009 สัญญาณจากฟ้าโอบเอื้อประชาราษฎร์

พระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร นั้นยิ่งใหญ่และเปี่ยมล้นอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่พสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่ามาตลอดพระชนม์ชีพ การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆ ภาพที่ทรงพระดำเนินสำรวจติดตามผลการทรงงาน โดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดาร ประชาชนคนไทยล้วนชินตากับภาพที่พระองค์ทรงถือและมีรับสั่งผ่านทางวิทยุสื่อสาร ด้วยทรงสนพระทัยในกิจการวิทยุสื่อสารและได้ทรงศึกษาอย่างลึกซึ้งจนทรงมีความรู้สามารถสร้างวิทยุสื่อสารเองได้

เป็นที่ประจักษ์ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเห็นความสำคัญกับการสื่อสาร ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ ในอดีตนั้นกิจการวิทยุสื่อสารไม่อนุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้งาน เพราะฝ่ายความมั่นคงเกรงว่าการเปิดให้มีวิทยุสมัครเล่นขึ้นในประเทศไทยจะกระทบต่อความมั่นคง จนมาในปี2524 พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกลธ์ อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขในขณะนั้นอยากจะให้ผู้ที่ใช้วิทยุไม่ถูกมาทำให้ถูกต้อง จึงได้ทูลขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยจากพระองค์ท่าน ทรงมีพระราชดำรัสว่าเป็นเรื่องที่ดี จากนั้นจึงมีการตั้งชมรมวิทยุอาสาสมัคร (Voluntary Radio:VR) และทุลเกล้าฯถวายรหัส “VR009และเมื่อหน่วยงานความมั่นคงยอมให้เปิดกิจการวิทยุสมัครเล่นขึ้นมา VR009 ก็เปลี่ยนรหัสเรียกขานเป็น HSIA ขณะเดียวกัน หากติดต่อในข่ายวิทยุสายลมซึ่งเป็นข่ายของราชการ ก็จะมีพระนามเรียกขานเป็น สายลม 09อีกรหัสหนึ่งด้วย

ตลอดหลายสิบปีที่ทรงเข้ามาสื่อสารผ่านวิทยุสื่อสาร พระองค์ทรงเฝ้าฟังวิทยุอยู่ตลอดเวลา ทรงทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานคำแนะนำต่างๆ มากมายแก่สมาชิกนักวิทยุสมัครเล่น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินและพื้นที่ห่างไกล โดยผ่านรหัส VR 009 พระสุรเสียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเปรียบเสมือนสัญญาณจากฟ้าพระราชทานคำแนะนำมายังอาสาสมัครและอาสากู้ภัยที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยใน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านวิทยุสื่อสาร เหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่ไม่มีวันลืมเลือนไปจากใจ นักวิทยุสมัครเล่น ซึ่งเป็นอาสาสมัครอาสากู้ภัย ผู้ประสบภัย และคนไทยทั้งมวล

ย้อนหลังไปรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อปี 2539 ขณะนั้น อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เกิดเหตุวาตภัยครั้งใหญ่ พายุใหญ่พัดถล่มพื้นที่อำเภอสวนผึ้งและตลอดแนวเทือกเขาตะนาวศรี ทำให้มีผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก ทำให้ศูนย์วิทยุสื่อสารอาสา กรุงเทพฯ หรือที่เรียกกันว่าศูนย์สายลม ต้องแจ้งเตือนไปยังศูนย์แม่ข่ายเพื่อให้เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังภัยดังกล่าว ครั้งนั้นผู้ประสบภัยซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ยากต่อการเข้าไปช่วยเหลือ แม้อาสาสมัครที่ได้รับแจ้งจะเข้าไปถึงแต่ไม่สามารถติดต่อกับศูนย์สายลมที่ส่วนกลาง เพื่อประสานขอกำลังเสริมหรือประสานเส้นทางได้ เพราะประสบปัญหาสัญญาณขาดหาย ท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น มีเสียงวิทยุสื่อสารรหัส VR 009 เข้ามาความว่า

สิ่งสำคัญ คือ การไม่เข้าไปเป็นภาระของคนในพื้นที่ พร้อมเตรียมระบบเครื่องมือสื่อสารที่มีความพร้อม ด้วยการนำวิทยุในรถยนต์ไปติดตั้งในตัวเมือง โดยให้หาพื้นที่สูงติดกับเสาสัญญาณ เพื่อให้นักวิทยุที่เข้าไปในพื้นที่สามารถติดต่อออกมาได้

เสียงจากวิทยุสื่อสารรหัสผู้ใช้งานวิทยุสื่อสาร VR 009 นี้เป็นพระสุรเสียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงวิทยุสื่อสารส่วนพระองค์เข้ามาแนะนำวิธีที่ถูกต้องให้อาสาสมัครในการออกไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ทรงแนะนำการแก้ปัญหาสัญญาณที่ขาดหายและวิธีเพิ่มกำลังส่งสัญญาณเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ลูกข่ายอาสาสมัครกู้ภัย และศูนย์แม่ข่ายสามารถสื่อสารกันได้ในรัศมีระยะไกลขึ้น จนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอาสากู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้สำเร็จ จึงทำให้คนไทยผ่านเหตุการณ์อันยากลำบากครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มาได้

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติประจำปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) ได้จัดทำวิดีโอเป็นภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติฯ ในชื่อ “สัญญาณจากฟ้า VR009 โดยจำลองเหตุการณ์วาตภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัดราชบุรีดังกล่าวมานำเสนอเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสาร และสื่อให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงห่วงใยความเดือดร้อนและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยทุกพื้นที่ เป็นอีกเหตุการณ์ที่ยืนยันประจักษ์ชัดว่า พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน ทรงเฝ้าติดตามข่าวสารมาโดยตลอด ทำให้ทุกข์ของพสกนิกรที่ทรงรับรู้ถึงพระเนตรพระกรรณได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์เสมอ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นล้นพ้น และพร้อมที่จะมุ่งมั่นจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน เจริญรอยตามพระราชดำริในการอำนวยสุขให้เกิดแก่ปวงประชาทั้งมวลสืบไป