การใช้สัญลักษณ์ความเป็น “พระเมรุเอก” ในการออกแบบพระเมรุมาศ

การออกแบบพระเมรุมาศในครั้งนี้ เป็นการใช้สัญลักษณ์ความเป็น “พระเมรุเอก” สำหรับพระมหากษัตริย์ตามตำราโบราณราชประเพณีครั้งกรุงศรีอยุธยา

 

ข้อมูลจากหนังสือ สู่ฟ้าเสวยสวรรค์