“ผมเองไม่เคยคิดว่าจะได้มาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้…”

“ผมเองไม่เคยคิดว่าจะได้มาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ในสมัยของพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9”

นายก่อเกียรติ ทองผุด ผู้ออกแบบ พระเมรุมาศ รัชกาลที่ 9